USP Uniek verkoopvoorstel 10%
Nederlands

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. In deze voorwaarden wordt onder DenG Solar verstaan de besloten vennootschap(pen) DenG Groep B.V., DenG Solar B.V. en DenG Services B.V. alle gevestigd te Weteringpad 15, 3762EN Soest.
 2. In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon alsmede samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid die met DenG Solar een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
 3. In deze voorwaarden wordt onder ‘zaken’ verstaan: in opdracht van DenG Solar specifiek voor de opdrachtgever op maat gemaakte en geïnstalleerde PV-systemen, het operationele management daarvan, zoals, echter niet limitatief, voor monitoring, inspectie, reiniging, reparatie en herplaatsing en de handel in componenten voor PV-systemen.
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of prijsopgave van DenG Solar en op iedere overeenkomst tussen DenG Solar en een opdrachtgever, waarop DenG Solar deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 5. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden die van deze algemene leveringsvoorwaarden of van specifieke onderdelen afwijken, zijn voor DenG Solar niet bindend tenzij door de opdrachtgever hiernaar uitdrukkelijk is verwezen en DenG Solar deze verwijzingen schriftelijk heeft aanvaard.
 6. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.
 7. Afwijkingen op deze voorwaarden binden DenG Solar alleen dan, indien zij deze afwijkingen of veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.
 8. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden kan de opdrachtgever geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.
 9. De voorwaarden blijven ook dan bindend, indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zijn.
 10. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met DenG Solar gesloten overeenkomst in te stemmen.
Artikel 2 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, monsters, intellectueel eigendom, overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen, offertes en/of prijsopgaven voor levering van zaken zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geheel vrijblijvend.
 2. Als DenG Solar een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn de prijsopgaven van DenG Solar altijd:
 • Exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • Exclusief bijkomende kosten zoals, echter niet limitatief, voor ontwerp en engineering, transport, verzekering, montage, huur van kranen en hijsapparatuur en andere benodigde bouwstoffen en - elementen.
 • Vermeld in Nederlandse valuta (EURO); eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 1. Indien DenG Solar met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is DenG Solar niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs bij wijzigingen in voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of andere factoren, die de prijs van de gekochte zaken bepalen, indien tussen datum overeenkomst en het daadwerkelijk uitvoeren van de overeenkomst meer dan drie maanden is gelegen.
 2. DenG Solar mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
 3. Een overeenkomst, ook indien en voor zover zij door in dienst van DenG Solar zijnde personen is aangegaan, komt pas tot stand, nadat de offerte door opdrachtgever is geaccepteerd en de acceptatie door DenG Solar is (retour) ontvangen, de betaling is uitgevoerd en door DenG Solar is ontvangen en door de leverancier van de materialen de leveringsafspraken conform de offerte zijn bevestigd.
 4. Afspraken of overeenkomsten met personeelsleden van DenG Solar binden deze laatste niet, voor zover zij door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, afbeeldingen, stalen, modellen, schetsen, films, software, (elektronische) bestanden, die door DenG Solar of in haar opdracht, vervaardigd zijn, blijven eigendom van DenG Solar. Zonder de schriftelijke toestemming van DenG Solar is het niet toegestaan om zijn aanbiedingen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, (digitale) bestanden, berekeningen, offertes e.d. aan derden door te geven of ter inzage te verstrekken. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond, met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins worden vermenigvuldigd. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 250.000,- onverminderd het recht van DenG Solar op aanspraak van volledige schadevergoeding.
 6. Wanneer de opdracht tot levering niet aan DenG Solar wordt gegeven, zal haar offerte, compleet met ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen en overige bescheiden, binnen twee dagen na datum van deze beslissing aan haar worden teruggeven.
 7. Ingeval van opdracht neemt DenG Solar louter de verantwoordelijkheid op zich voor de deugdelijkheid van de door haar gebezigde materialen (voor zover vallende onder de fabrieksgarantie), zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk, een bepaalde kwaliteit, een bepaalde samenstelling en/of een bepaalde hoeveelheid is voorgeschreven.
 8. Indien van twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht wordt verkregen, zijn deze ieder hoofdelijk onder toepassing van deze voorwaarden voor alle gevolgen van de gesloten overeenkomst aansprakelijk.
 9. De opdrachtgever, die één van zijn werknemers of een derde mondeling of schriftelijk volmacht pleegt te geven opdrachten voor zijn rekening bij DenG Solar te plaatsen, dient DenG Solar schriftelijk mee te delen, indien de volmacht een einde heeft genomen. Indien dat niet geschied, is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade welke voor DenG Solar mocht ontstaan, als opdrachten zijn uitgevoerd, ten aanzien van diegene, die namens de opdrachtgever tot het geven van een opdracht niet meer gerechtigd was.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
 1. DenG Solar zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Opdrachtgever kan een eenmaal gesloten overeenkomst niet meer annuleren.
 3. DenG Solar is gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit volgens DenG Solar een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 4. Door DenG Solar verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
 5. Eventuele wachturen, die voor DenG Solar ontstaan als gevolg van door derden c.q. de opdrachtgever te verrichten leveringen kunnen door DenG Solar apart in rekening worden gebracht (meerwerk).
 6. Indien door DenG Solar of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht leveringen worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste en noodzakelijke faciliteiten en vrijwaart opdrachtgever DenG Solar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen/besluiten), waarvan DenG Solar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DENG SOLAR worden verstrekt.
 8. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan haar zijn verstrekt, heeft DenG Solar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in de vorige leden bedoelde verplichtingen zal hebben voldaan. DenG Solar heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Opdrachtgever neemt alle noodzakelijke maatregelen, zodat een onbelemmerde voortgang van de leveringen van DenG Solar te allen tijde verzekerd is en DenG Solar tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid en onbelemmerd bereikbaar blijven van de plaats waar de leveringen moeten worden verricht, zonder dat andere mensen ter plaatse leveringen verrichten, deugdelijke opslag en/of afvoer van (bouw)stoffen, materialen en werktuigen, een deugdelijk afgesloten ruimte voor het tijdelijk opslaan van materialen en/of gereedschap van DenG Solar, alsmede kosteloze levering van water en/of energie voor de noodzakelijke leveringen.
 10. De opdrachtgever is gehouden om de schade die DenG Solar door deze vertraging lijdt, te vergoeden.
 11. Opdrachtgever heeft geen recht zich op een retentierecht te beroepen.
Artikel 4 Levering van zaken
 1. DenG Solar bepaalt de wijze van levering.
 2. Een overeengekomen levertijd is altijd een globale streefdatum en derhalve nimmer een fatale termijn. De overeengekomen levertijd gaat in ieder geval pas in, wanneer na orderbevestiging over alle (met name technische en logistieke) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de levering en uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van DenG Solar. Overschrijding van de levertijd kan nimmer tot ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding leiden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, doch verplicht DenG Solar zich in te spannen zo snel als mogelijk na de overeengekomen termijn (alsnog) op te leveren of de leveringen uit te voeren.
 3. DenG Solar is bevoegd zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de in de offerte/overeenkomst omschreven zaken, doch op functioneel gebied gelijk daarmee zijn. Indien DenG Solar van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die niet wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de opdrachtgever niet bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel schadevergoeding te vorderen.
 4. De levering omvat alleen hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst schriftelijk is overeengekomen. Niet overeengekomen leveringen worden door DenG Solar als meerwerk extra in rekening gebracht. Minderwerk geeft geen aanleiding tot vermindering van de overeengekomen prijs.
 5. Tenzij anders overeengekomen is het gekochte, c.q. bestelde, c.q. geleverde voor risico van de opdrachtgever vanaf het moment van (af)levering. F. Het is DenG Solar toegestaan verkochte, c.q. te leveren zaken in gedeelten te leveren.
 6. De opdrachtgever is verplicht de gekochte, c.q. bestelde, c.q. te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 7. De zaken worden als geleverd beschouwd:
 • Wanneer DenG Solar de opdrachtgever kennisgegeven heeft van de levering van de zaken en deze de levering heeft goedgekeurd dan wel in gebruik heeft genomen;
 • Na verloop van 5 dagen nadat DenG Solar de leveringen heeft beëindigd en opdrachtgever niet schriftelijk aan DenG Solar heeft medegedeeld, dat de zaken niet goed zijn geleverd, met een omschrijving van de klachten.
 • Kleine gebreken zijn geen reden om goedkeuring te onthouden.
 1. DenG Solar behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de opdrachtgever nog posten te vorderen heeft.

Artikel 5 Gebreken; garantie en klachttermijnen
 1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van DenG Solar dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd en of de afgeleverde zaken (bijvoorbeeld het aantal, merk en type) overstemmen met de overeenkomst.
 2. DenG Solar stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de zaken te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna, echter niet later dan 2 dagen na gereed melding voor keuring door DenG Solar. Keuring vindt plaats voordat de zaken in gebruik worden genomen. De opdrachtgever is bevoegd de zaken door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van opdrachtgever, behoudens ingeval van afkeuring in welk geval de kosten voor rekening van DenG Solar komen. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen of materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 3. Zowel opdrachtgever als DenG Solar kunnen ingeval van afkeuring van de zaken eisen dat een in onderling overleg getrokken, door beide gewaarmerkt verzegeld monster wordt bewaard.
 4. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van de geleverde zaken en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de opdrachtgever op de aflevering bon en/of de factuur te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. DenG Solar verleent voor geleverde, door derden vervaardigde, zaken of onderdelen een garantie gelijk aan de garantie die door deze derden jegens DenG Solar wordt verleend (de zogenaamde fabrieksgarantie). Op de door DenG Solar geleverde elementen en materialen wordt door haar dus louter fabrieksgarantie verstrekt.
 6. DenG Solar staat niet in en is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen.
 7. Haarscheuren ten gevolge van de natuurlijke werking van materialen vallen niet onder de garantie.
 8. DenG Solar aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid voor constructies, tekeningen, onderdelen en/of materialen die de opdrachtgever zelf ter beschikking stelt of heeft voorgeschreven.
 9. De garantieverplichting bestaat niet indien de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden een andere oorzaak hebben dan ondeugdelijkheid van materialen en fabricage en/of In overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen zijn toegepast en/of gebruikte materialen zijn geleverd. J. Elke aanspraak op (fabrieks)garantie vervalt indien:
 • De geconstateerde gebreken of onvolkomenheden het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik (al dan niet van opdrachtgever);
 • Opdrachtgever c.q. derden, zonder de toestemming van DenG Solar, veranderingen aan de zaken hebben verricht.
 • De opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst dan wel uit enige daarmee samenhangende overeenkomst;
 • Een gebrek of onvolkomenheid niet binnen 10 dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk aan DenG Solar is gemeld.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door DenG Solar geleverde of te leveren zaken blijven eigendom van DenG Solar, zolang de opdrachtgever de factuur met betrekking tot de geleverde of te leveren zaken, de factuur met betrekking tot bijkomende leveringen, alsmede eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming (inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke kosten) van de overeenkomst niet heeft voldaan.
 2. Zolang het eigendom van de geleverde of te leveren zaken bij DenG Solar blijft berusten, zoals bedoeld in lid A van dit artikel, is de opdrachtgever niet gerechtigd voornoemde zaken te vervreemden of te verzwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke naam dan ook aan derden ter beschikking testellen.
 3. Bij overtreding door de opdrachtgever van het bepaalde in lid B zal deze aan Den een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belope van anderhalf maal de netto factuurwaarde, onverminderd het recht van DenG Solar op aanvullende schadevergoeding.
 4. De opdrachtgever is hetzij verplicht op het tijdstip van levering der zaken, de geleverde zaken tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, molest, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren, hetzij is opdrachtgever jegens DENG SOLAR aansprakelijk voor de volledige schade aan deze zaken die uit genoemde voorvallen voor DENG SOLAR ontstaat.
 5. De juridische levering vindt plaats doordat en nadat volledige betaling heeft plaats gevonden of doordat de goederen deel gaan uitmaken van het werk. Ingeval van niet tijdige betaling is DENG SOLAR gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst en zonder dat hieruit enig recht of schadevergoeding voortvloeit, de goederen terug te nemen, onverminderd de overige rechten van DenG Solar.
 6. De opdrachtgever is verplicht DenG Solar terstond te berichten, indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

Artikel 7 Betaling, incassokosten
 1. Betaling dient als volgt te geschieden (tenzij anders aangegeven): 50% bij opdracht, 40% daags voor levering van de materialen en 10% bij ingebruikname; En wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een op de offerte, overeenkomst of factuur genoemd bankrekeningnummer ten name van DenG Solar. Na het verstrijken van bovenstaande betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.
 2. Indien en zodra de zaken zijn geleverd en in gebruik zijn genomen en voor zolang DenG Solar van opdrachtgever nog posten te vorderen heeft, is opdrachtgever aan DenG Solar verschuldigd een bedrag groot het hoogste bedrag van, of het aantal geproduceerde kWh vermenigvuldigd met het hoogste fasebedrag van de subsidiebeschikking van RVO, of de hoogste spotprijs op de elektriciteitsmarkt in de periode van nog openstaande te vorderen posten.
 3. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd een bedrag van tenminste 15% van de brutofactuurwaarde (met een minimum van € 250,00), zulks vermeerderd met € 30,00 aan administratiekosten. Indien DenG Solar aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Naast het in de vorige leden gestelde, is DenG Solar bij niet betaling door de opdrachtgever gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten overeenkomstig het gestelde in artikel 10A.

Artikel 8 Aansprakelijkheid voor schade
 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van haar zijde, is DenG Solar slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van DenG Solar voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 2. DenG Solar is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door DenG Solar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 3. De door DenG Solar te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door DenG Solar aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen.
 4. In geval van een onrechtmatige daad van DenG Solar of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor DenG Solar rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is DenG Solar slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 5. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,00.
 6. Aansprakelijkheid van DenG Solar voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige lid van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis - waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis - in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij DenG Solar heeft gemeld.
 8. De opdrachtgever vrijwaart DenG Solar voor alle schade die DenG Solar mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, welke het gevolg is van:
 • Onrechtmatig handelen van werknemers van DenG Solar die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • Handelen of nalaten van opdrachtgever, waaronder het niet opvolgen van adviezen van DenG Solar, of van onveilige situaties op de plaats van levering;
 • Een gebrek in door de opdrachtgever verstrekte bouwstoffen materialen of hulpmiddelen;
 • Een belemmering door de opdrachtgever van de ongestoorde voortgang van de werkzaamheden door DenG Solar.

Artikel 9 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan DenG Solar zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van DenG Solar vooral de bedrijven die de materialen, en elementen in opdracht van DenG Solar produceren; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde specifiek; niet- voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DenG Solar afhankelijk is en algemene vervoersproblemen/ files op de weg of uitvoerverboden.
 2. DenG Solar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat DenG Solar haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DenG Solar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door DenG Solar niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien DenG Solar bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Bij verbod van levering of verdere levering aan opdrachtgever, door enig orgaan of organisatie opgelegd, heeft DenG Solar het recht deze overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever recht op schadevergoeding heeft.
 6. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk doordat de zaak, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd, tenietgaat of verloren gaat zonder dat dit aan DenG Solar kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd een eindafrekening in te dienen over het door de opdrachtgever verschuldigde.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding; Beëindiging van de overeenkomst
 1. DenG Solar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • De opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.;
 • Als na het sluiten van de overeenkomst aan DENG SOLAR omstandigheden ter kennis komen die DenG Solar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen zal voldoen.
 • De opdrachtgever bij of na het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.;
 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan DenG Solar zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is DenG Solar bevoegd de overeenkomst, zonder dat DenG Solar schadeplichtig is, te ontbinden.
 2. Voorts is DenG Solar bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DenG Solar op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien DenG Solar de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Voorzieningen, die DenG Solar ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meer werk verrekend. Tevens zal opdrachtgever de schade, die DenG Solar ten gevolge van de schorsing lijdt, moeten vergoeden.
 5. DenG Solar behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Geschilbeslechting en Toepasselijk recht
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en DenG Solar, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank MiddenNederland. DenG Solar blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen DenG Solar en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.