skip to Main Content
+31(0)33-2007070 info@dengsolar.nl

Artikel 1: definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • DenG SOLAR: de onderneming DenG SOLAR.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die goederen van DenG SOLAR koopt en/of aan DenG SOLAR opdracht heeft gegeven tot levering van goederen.
 • Opdracht of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en DenG SOLAR, betreffende koop en verkoop van zaken en goederen.
 • De algemene voorwaarden: de onderhavige door DenG SOLAR gebruikte algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende verkoop van zaken en goederen door DenG SOLAR, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.2 DenG SOLAR wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1
Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven van DenG SOLAR, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend.
3.2
Iedere offerte, aanbieding of prijsopgave is gebaseerd op de gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie die Opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. DenG SOLAR mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uit gaan.
3.3
Wanneer slechts voor een deel van de uit te voeren opdracht informatie is verstrekt, is DenG SOLAR niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
3.4
Offertes, tekeningen, modellen en bescheiden die op de overeenkomst betrekking hebben en die DenG SOLAR heeft verstrekt, evenals eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten blijven eigendom van DenG SOLAR en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven zonder toestemming van DenG SOLAR.
3.5
DenG SOLAR behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en onder rembours te leveren.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met DenG SOLAR pas tot stand, nadat DenG SOLAR een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat DenG SOLAR feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
4.2
De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.3
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van DenG SOLAR of namens DenG SOLAR gedaan door derden, binden DenG SOLAR slechts indien deze conform het gestelde in artikel 4.1 schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.
4.4
Opdrachtgever is zonder schriftelijk toestemming van DenG SOLAR niet gerechtigd om haar rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.
4.5
Indien DenG SOLAR dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag DenG SOLAR bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

Artikel 5: Prijzen
5.1
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

 • gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;
 • gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie aan DenG SOLAR;
 • gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoop prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, verpakkings- en andere kosten;
 • inclusief vrachtkosten binnen Nederland, exclusief kosten van expreszendingen op verzoek van Opdrachtgever;
 • inclusief de kosten van afladen en opstellen ter plaatse en verzekering;
 • exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
 • vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
 • exclusief emballage.

5.2
In geval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren, is DenG SOLAR gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
5.3
Artikel 5.2 geldt ook ten aanzien van overeenkomsten, die door DenG SOLAR in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostprijsfactoren nog niet zijn afgeleverd of uitgevoerd.
5.4
Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van een opdracht door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6: Levertijd
6.1
Opgegeven en overeengekomen levertijden en andere tijden worden door DenG SOLAR bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als fatale termijn. Er kan slechts van een fatale termijn sprake zijn, indien DenG SOLAR in de opdrachtbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.
6.2
De leveringstijd zal worden verlengd indien Opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
6.3
Indien Opdrachtgever van oordeel is, dat de overschrijding van de door DenG SOLAR bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is Opdrachtgever verplicht om DenG SOLAR bij aangetekende brief alsnog een redelijke levertermijn te stellen.
6.4
Overschrijding van de door DenG SOLAR bij benadering vastgestelde levertijd geeft de Opdrachtgever geen aanspraak op levering uit voorraad van DenG SOLAR.

Artikel 7: Levering
7.1
Als tijdstip van levering aan Opdrachtgever geldt het moment waarop de goederen aan de Opdrachtgever worden aangeboden op het door de Opdrachtgever aan DenG SOLAR opgegeven adres. Het rapport van de vervoerder houdende weigering van de aanvaarding geldt als volledig bewijs van aanbod van levering. Op het moment van aanbod gaan alle risico’s op Opdrachtgever over.
7.2
DenG SOLAR is gerechtigd de wijze van transport te kiezen, waarbij belemmeringen of tijdelijke verhindering van de gekozen wijze van transport DenG SOLAR niet verplichten een andere wijze te kiezen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.3
DenG SOLAR is gerechtigd om in gedeelten af te leveren (deelleveranties), welke afzonderlijk door DenG SOLAR aan Opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.

Artikel 8: Opslag
8.1
Indien de goederen door Opdrachtgever worden geweigerd of niet door DenG SOLAR kunnen worden aangeboden door een omstandigheid die in de risicosfeer van Opdrachtgever gelegen is, is DenG SOLAR gerechtigd, zonder ingebrekestelling, deze goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever binnen DenG SOLAR of bij derden op te slaan, en betaling te verlangen.
8.2
In geval Opdrachtgever de goederen na de in een ingebrekestelling genoemde redelijke termijn niet afneemt, heeft DenG SOLAR het recht de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op wat Opdrachtgever aan DenG SOLAR verschuldigd is.
8.3
Omtrent bewaring en gebruik van goederen die haar door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal DenG SOLAR dezelfde zorg aanwenden als ware het haar eigen bezittingen.
8.4
Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 draagt Opdrachtgever het risico voor de in dat artikel bedoelde goederen.

Artikel 9: Betaling
9.1
Opdrachtgever dient de facturen van DenG SOLAR uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op de op de factuur vermelde bank- of girorekening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. De op de bank- of giroafschriften van DenG SOLAR aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
9.2
Opdrachtgever dient de facturen van DenG SOLAR conform artikel 9.1 te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.
9.3
Opdrachtgever dient de facturen van DenG SOLAR conform artikel 9.1 te voldoen zonder korting of verrekening.
9.4
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling zijdens DenG SOLAR nodig zal zijn.
9.5
Door Opdrachtnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van alle verschuldigde rente in volgorde van opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook indien Opdrachtgever bij haar betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.
9.6
In geval van niet of niet-tijdige voldoening aan enige op Opdrachtgever rustende verplichting jegens DenG SOLAR; overlijden; duurzame arbeidsongeschiktheid; ingeval Opdrachtgever onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (een aanvraag tot) surséance van betaling, faillissement en/of schuldsanering; een buitengerechtelijk akkoord; beslag ten laste van Opdrachtgever; gehele of gedeeltelijke overdracht en/of staking van de onderneming van Opdrachtgever; fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever; overgang van de zeggenschap over Opdrachtgever, diens onderneming en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, zal DenG SOLAR gerechtigd zijn alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht terzake schadevergoeding te vorderen.
9.7
In de situaties bedoeld in het vorige artikellid is iedere vordering, die DenG SOLAR op Opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.
9.8
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van DenG SOLAR met betrekking tot de invordering van het aan DenG SOLAR verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door DenG SOLAR gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van €250,–, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.
9.9
DenG SOLAR is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtgever,alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een voorschot te eisen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1
De eigendom van alle geleverde of af te leveren goederen blijft bij DenG SOLAR en gaat eerst over, wanneer Opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde kosten, boetes, rente en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen zal hebben voldaan.
10.2
Zolang Opdrachtgever de in het vorige artikellid genoemde vorderingen niet heeft voldaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd om de goederen in eigendom over te dragen of deze te bezwaren, tenzij binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
10.3
Indien de goederen onder eigendomsvoorbehoud niet bij Opdrachtgever, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Opdrachtgever deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor DenG SOLAR houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van DenG SOLAR tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.
10.4
Opdrachtgever is gehouden de goederen, waarvan DenG SOLAR (nog) eigenaar is, deugdelijk tegen brand en diefstal te verzekeren. Aanspraken uit het verzekeringscontract dienen door Opdrachtgever op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan DenG SOLAR te worden overgedragen.
10.5
DenG SOLAR heeft het recht hetzij de goederen onder zich te nemen c.q. te houden, totdat Opdrachtgever het verschuldigde met inbegrip van kosten, rente en/of schadevergoeding heeft voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het aan DenG SOLAR totaal verschuldigde.
10.6
Indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens DenG SOLAR tekort schiet of DenG SOLAR goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, is DenG SOLAR zonder ingebrekestelling gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Opdrachtgever machtigt reeds nu voor alsdan DenG SOLAR om de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden en deze goederen feitelijk ook terug te nemen. Na terugneming zal Opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11: Annulering
Indien Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan DenG SOLAR alle voor de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Dit onverminderd het recht van DenG SOLAR op vergoeding wegens winstderving en de uit de annulering voortvloeiende kosten en schade.

Artikel 12: Reclame
12.1
Opdrachtgever dient bij iedere levering binnen 24 uur na ontvangst te controleren of deze aan de overeenkomst beantwoordt.
12.2
Reclames moeten, wat betreft zichtbare gebreken, binnen 14 dagen na levering schriftelijk worden ingediend bij DenG SOLAR, op het adres zoals dit op de factuur staat vermeld. Opdrachtgever dient daarbij aan te geven wat het gebrek is en wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
12.3
Reclames met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen 14 dagen nadat van een dergelijk gebrek is gebleken of redelijkerwijs had moeten zijn gebleken, schriftelijk bij DenG SOLAR worden ingediend op het adres zoals dit op de factuur staat vermeld, met dien verstande dat reclame niet meer mogelijk is na 12 maanden na aflevering. Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.
12.4
Reclames over facturen dienen binnen 14 dagen na verzenddatum schriftelijk bij DenG SOLAR te worden ingediend.
12.5
Opdrachtgever zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot goederen die zij heeft bewerkt of verwerkt.
12.6
Bij niet-tijdige of ondeugdelijke indiening van een reclame verliest Opdrachtgever haar recht op reclame.
12.7
Opdrachtgever is verplicht ter zake van een retourzending overleg te plegen met een verkoop- of baliemedewerker van DenG SOLAR. Opdrachtgever is eveneens gehouden ter zake van elke retourzending leverings-, order- of factuurnummer aan DenG SOLAR op te geven.
12.8
Door DenG SOLAR worden uitsluitend goederen teruggenomen onder toezending van een creditnota aan Opdrachtgever indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • tussen de datum van levering en terugontvangst zijn niet meer dan 30 dagen verstreken;
 • de verpakking en de inhoud zijn in oorspronkelijke staat;
 • de goederen behoren tot het voorraadassortiment van DenG SOLAR; voor dit assortiment mag Opdrachtgever zich niet beroepen op enige publicatie aan de zijde van DenG SOLAR;
 • de reclame is door DenG SOLAR gegrond bevonden, hetgeen uitsluitend blijkt uit een door DenG SOLAR aan Opdrachtgever toegezonden creditnota;
 • de creditkosten bestaande uit vracht-, administratie- en betalingskosten, zijn voor rekening
 • van Opdrachtgever; deze kosten worden als volgt gefixeerd:
  • Voorraadartikelen: € 25,– per retourzending;
  • Niet-voorraadartikel DenG SOLAR/standaardartikel leverancier: € 25,– per leverancier per retourorder, vermeerderd met 10% van de gefactureerde waarde exclusief BTW met een minimum van € 25,–.
  • Niet-voorraadartikel DenG SOLAR/niet standaardartikel leverancier: € 25,– per leverancier per retourorder, vermeerderd met de door leverancier in rekening te brengen kosten;

12.9
De in artikel 12.8 genoemde gefixeerde kosten zijn uitsluitend van toepassing ingeval de goederen door DenG SOLAR teruggenomen kunnen worden in het kader van een regulier transport/reguliere levering. In geval voor de retourzending naar het oordeel van DenG SOLAR speciaal transport zal moeten worden ingezet, dan zullen door DenG SOLAR de meerdere kosten dan de gefixeerde kosten bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
12.10
In afwijking van het bepaalde in artikel 12.8, geldt voor goederen die niet in overeenstemming met de specificatie zijn afgeleverd of voor verpakte goederen die beschadigd zijn afgeleverd, dat DenG SOLAR uitsluitend verplicht is deze goederen terug te nemen onder toezending van een creditnota aan Opdrachtgever, mits tussen de datum van (af)levering en terugontvangst niet meer dan 30 dagen zijn verstreken. De in artikel 12.8 genoemde creditkosten gelden voor deze goederen onverkort en worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
12.11
In afwijking van het hierboven bepaalde, geldt voor speciaal bestelde goederen – zoals (maar niet uitsluitend) goederen die niet tot het bestaande leveringsassortiment van DenG SOLAR behoren-, dan wel voor goederen die door DenG SOLAR of door of namens Opdrachtgever zijn door geleverd, dat deze ongeacht de reclame door DenG SOLAR niet worden teruggenomen.
12.12
De garantie van DenG SOLAR strekt nimmer verder dan de garantie die de leverancier, fabrikant of importeur aan DenG SOLAR verstrekt. De kosten die worden gemaakt ter beoordeling van eventuele garantieaanspraken door leverancier, fabrikant of importeur, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1
DenG SOLAR kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het handelen cq. nalaten van DenG SOLAR. DenG SOLAR is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van derden op Opdrachtgever, schade terzake van een product recall, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door DenG SOLAR geleverde goederen.
13.2
De aansprakelijkheid in haar totaliteit van DenG SOLAR is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door DenG SOLAR aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.
13.3
Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van DenG SOLAR in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van DenG SOLAR tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnd eigen risico.
13.4
Mocht om welke reden dan ook geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 25.000,–
13.5
In gevallen waarin DenG SOLAR door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door goederen die DenG SOLAR heeft geleverd aan Opdrachtgever, zal Opdrachtgever DenG SOLAR onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin DenG SOLAR ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.
13.6
DenG SOLAR is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, danwel door toepassing van werkwijzen, welke aan DenG SOLAR door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden DenG SOLAR voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.
13.7
Indien DenG SOLAR desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft DenG SOLAR het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door DenG SOLAR te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
13.8
Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van DenG SOLAR en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
13.9
Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing, indien en voorzover dit in strijd zou komen met het bepaalde in artikel 6:192 en/of 7:25 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14: Overmacht
14.1
Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de overeenkomst door DenG SOLAR verhinderen en die niet aan DenG SOLAR zijn toe te rekenen.
14.2
Onder overmacht als bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van DenG SOLAR. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal DenG SOLAR die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdrachtgever te beperken.
14.3
Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen en andere verplichtingen van DenG SOLAR opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door DenG SOLAR niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.
14.4
Indien DenG SOLAR bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

Artikel 15: Slotbepalingen
15.1
Indien DenG SOLAR zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, dan wel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.
15.2
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.3
Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van DenG SOLAR, zulks voor zover de wet dit toelaat.

Back To Top